ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นการวางและจัดทำ “ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”

– วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

>>ไปตรวจดูเอกสารปิดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ธันวาคม เป็นต้นไปตามที่กำหนดด้านล่าง ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย <<

1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม
2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3. แผนผังแสดงที่โล่ง
4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
5. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
7. ข้อกำหนด รายการประกอบ และบัญชีท้ายข้อกำหนด
     7.1. ข้อกำหนด
     7.2. รายการประกอบ
     7.3. บัญชีท้ายข้อกำหนด
8. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chaiyaphumcity-plan.com
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามที่ทางเพจได้โดยตรงนะคะ
ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ และอย่าลืมไปตรวจดูเอกสารและแผนผังกันนะคะ