3 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

7.3     การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2

           การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  โดยที่ปรึกษาได้จัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และ วันพุธที่
11 ตุลาคม  2560  โดยนำเสนอร่างผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการวางและจัดทำผังต่อไป
โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ กลุ่มสมาคม/ชมรมต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 266 คน สำหรับ
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 สามารถสรุปได้ดังนี้ (แผนที่ 7.3-1 และภาคผนวก ค)

 7.3.1   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ  สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.3.1-1 และรูปที่ 7.3.1-1)

ตารางที่ 7.3.1-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ สรุปรายละเอียด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. วันที่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.ด้านตะวันออกของเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นพื้นที่รับน้ำของเมืองชัยภูมิ จะส่งผลต่อการระบายและรับน้ำของพื้นที่เมือง
2. พื้นที่ด้านล่างของเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ บริเวณด้านเหนือของแนวถนนเลี่ยงเมือง สามารถรองรับการพัฒนาของการขยายตัวของเมืองในอนาคตได้ด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง
1.แนวถนนสาย ก 1
–     ช่วงถนนโครงการ เสนอให้ปรับแนวถนนสาย ก 1 เนื่องจากปัจจุบันมีหมู่บ้าน
–     ช่วงถนนเดิมขยาย เสนอให้ปรับแนวถนนเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนไปด้านตะวันออกในพื้นที่บ้านโนนสมอ ไปถึงบ้านโนนน้อยใต้
2. แนวถนนสาย ก 3 ก 4 ก 7 และ ก 8
– ปัจจุบันมีชุมชนเดิมตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ดำเนินการได้ยาก
3. แนวถนนสาย ก 5
– ช่วงถนนโครงการ บริเวณปรางค์กู่ มีชุมชนเดิมตั้งอยู่อย่างหนาแน่น โดยเสนอให้ยกเลิกหรือปรับแนวไปทางด้านตะวันออก เพื่อลดผลกระทบแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำของเมืองชัยภูมิ จะส่งผลต่อการระบายและรับน้ำของพื้นที่เมือง
– ช่วงถนนเดิมขยาย เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อหลบอาคาร เนื่องจากมีความหนาแน่นของบ้านเรือน โดยเห็นควรขยายขนาดเขตทางเป็น 12 เมตร
– เห็นควรพิจารณาในการขยายเป็น 12 เมตรในรูปแบบมีทางเท้าและทางระบายน้ำ เพราะปัจจุบันถนนบรรณาการ-ปรางค์กู่การระบายน้ำมีปัญหา เพราะเสาไฟสร้างคร่อมทางระบายน้ำ
– บริเวณช่วงถนนเมืองเก่าควรขยายขนาดเขตทางเป็น 16 เมตร
– เสนอแนะให้พัฒนาเส้นทางต่อเนื่องไปยังชุมชนขี้เหล็กน้อย
4. แนวถนนสาย ก 6
– เห็นควรขยายขนาดเขตทางเป็น 12 เมตร
5. แนวถนนสาย ข 1
– พื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง แต่ควรขยายเนื่องจากเส้นทางเดิมมีปริมาณจราจรหนาแน่น
6. แนวถนนสาย ข 2 ข 4 และ ข 5
– เห็นด้วยกับแนวถนนตามที่เสนอแนะ
7. แนวถนนสาย ข 3
– เป็นไปได้ แต่พิจารณาแนวบริเวณถนนโนนสาทรขึ้นไปยังจุดตัดถนนบ้านโนนสาทร บ้านหนองปลาเฒ่า แล้ววกกลับลงมายังถนนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สาย 4
8. แนวถนนสาย ข 6
– เห็นด้วยกับแนวถนนตามที่เสนอแนะ แต่ให้พิจารณาบริเวณใกล้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ
9. แนวถนนสาย ค
– เสนอแนะให้ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ไปจนสุดเขตผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ เพื่อความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวของการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในบริเวณถนนที่ต่อจากถนนสาย ค จาก 4 แยกโรงเลื่อย จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ควรมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วงเลี่ยงเมือง เนื่องจากมักได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม
2. ควรจัดทำมาตรการป้องกันน้ำท่วมก่อนการวางผังพัฒนาพื้นที่
3. บริเวณบ้านโคกน้อยจนถึงบ้านมอดินแดง มักเกิดปัญหาน้ำท่วมและเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบ่อยครั้ง
4. ควรจัดระบบระบายน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังไม่ให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองชัยภูมิ
4. ด้านการบำบัดน้ำเสียชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ำข้างถนนในชุมชน ทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านเป็นประจำ
5. ในชุมชนหนองหลอด ถนนและซอยในชุมชนมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ เพราะไม่มีร่องระบายน้ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
6. เห็นควรมีท่อระบายน้ำควบคู่ไปกับถนนที่จะสร้างใหม่
7. น้ำท่วมบริเวณชุมชนโนนสมอ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน จึงเสนอแนะให้สร้างทำนบกั้นน้ำจากบ้านโนนสมอถึงบ้านเมืองน้อยเหนือเพื่อกั้นน้ำเข้าเมือง
8. บริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ มีการขุดทำท่อ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงก่อให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ
9. ชุมชนหนองหลอด ถนนในชุมชนไม่มีร่องระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวถนน การสัญจรลำบาก
10. บริเวณทางเข้ากรมทรัพยากรธรรมชาติเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และชุมชนขี้เหล็กน้อย ปรางค์กู่ เกิดน้ำท่วมในชุมชนตลอดทุกปี
11. เห็นควรขุดคลองให้น้ำไหลไปทางลาดใหญ่ (ด้านตะวันออกของพื้นที่)
12. ควรปรับปรุงและขยายแนวกั้นน้ำท่วมตามคลองเสียว ขึ้นไปด้านทิศเหนือต่อเนื่องจากปัจจุบันอีก 2 กิโลเมตร (จากบริเวณโนนสมอ) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน
13. เสนอแนะให้แบ่งแยกหมู่บ้านอรวรรณออกจากหมู่ที่ 1 เพราะการคมนาคมไม่สะดวก มีถนนสายใหญ่กั้นระหว่างหมู่บ้านเพราะ
มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บภาษี
ด้านอื่นๆ
1. เทศบาลควรรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
2. การขยายผังเมืองเป็นสิ่งที่ดีเพระทำให้เมืองเจริญ และการคมนาคม สะดวกขึ้น เสนอแนะให้ผังเมือง เทศบาล และกรมชลประทานได้ร่วมปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เมืองและชุนชนโดยรอบ
3. ด้านการกำจัดขยะ ชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิมีการรณรงค์การคัดแยกขยะจึงทำให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์ด้านรายได้และเกิดผลิตภัณฑ์จากการคัดแยกขยะ
4. ปัญหาคนว่างงานเข้ามาใช้พื้นที่ชุมชน
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ ท้องถิ่นผู้อนุญาตควรนำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาพิจารณาให้เข้มงวด
 

รูปที่ 7.3.1-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

7.3.2   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดขึ้นใน
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.3.2-1 และรูปที่ 7.3.2-1)

ตารางที่ 7.3.2-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1. วันที่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
2. เวลา 13.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปรักษาสภาพแวดล้อม รอบเขตชุมชนเมือง และการสาธารณประโยชน์ (ก 2) หากมีการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำ บริเวณบ้านกกบก หมู่ 3 ในเขตพื้นที่ อบต.รอบเมือง
2. พื้นที่บริเวณหมู่ 4 เป็นพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำต่อไปเขตเมืองชัยภูมิ ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนา (บริเวณพื้นที่ ย 2 ที่เสนอเพิ่มเติม)
โดยระบายตามห้วยโสก-โรงไม้เก่า-มูลนิธิสว่างฯ- ห้วยปะทาว- โรงพยาบาลชัยภูมิ
3. พื้นที่ด้านตะวันออกต่อกับตำบลโพนทอง น้ำท่วม จะพัฒนาได้ยาก
ด้านโครงการคมนาคมขนส่ง
1. บริเวณถนนสาย ข 1 บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 และบริเวณรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ กับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และบริเวณบ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ
2. เส้นทางเลี่ยงเมืองบริเวณบ้านขี้เหล็กใหญ่-บ้านเขว้า (สาย 2159)จะมีโครงการขยายไปรับกับเส้นทางหลวง 201 สายบ้านเขว้า
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ในพื้นที่หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีโรงกำจัดขยะรองรับขยะจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงส่งผลกระทบเรื่องมลภาวะทางกลิ่น และเกิดปัญหาน้ำเสียในการทำการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่
2. ควรควบคุมกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ การกำจัดขยะ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชุมชนมาก
3. เกษตรกรพื้นที่บ้านโนนดินแดง บริเวณทางตอนบนของผังเมืองรวมฯ ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากขยะ และน้ำเสียจากบ่อขยะ ส่งผลให้เกิดน้ำเสียในพื้นที่นากระทบต่อการทำเกษตรของชาวบ้าน (ปัญหาการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เกษตร ส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมเดิมในพื้นที่เกษตรกรรมและการอยู่อาศัย โดยมีกรณี เตาเผาปูนในศูนย์การเรียนรู้ฯ ส่งผลให้พื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นและควัน)
4. ปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านกกบก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ด้านอื่นๆ
1. มีศูนย์เรียนรู้ด้านการทำปูน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเมืองน้อย บ้านยางบ่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. เกิดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ปัญหาฝุ่นและควัน) จากการทำเตาปูนในพื้นที่

รูปที่ 7.3.2-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

7.3.3   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.3.3-1 และรูปที่ 7.3.3-1)

ตารางที่ 7.3.3-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
1. วันที่ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560.
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. เสนอแนะให้ขยายพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับ
การขยายตัวบริเวณย่านศูนย์กลางหลักและรอง (ย.2)
ให้ครอบคลุมหมู่บ้านใหม่พัฒนา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หมู่ที่ 1 ทั้งหมู่บ้าน
2. เห็นด้วยในการขยายพื้นที่ชุมชนเมืองไปรอบชุมชนเดิม เนื่องจาก ชุมชนเดิมไม่สามารถขยายได้ และสภาพที่ดินปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว
แผนผังการคมนาคมขนส่ง
1. ควรปรับแนวเส้นถนน ก.2 เพื่อหลบอาคาร เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และมีการก่อสร้างอาคาร ห้องแถว ตึกแถว ตลอดแนวถนน
2. การเสนอร่างโครงการคมนาคมขนส่งเสนอแนะให้พิจารณาเรื่องการไหลของน้ำในพื้นที่ประกอบด้วย
ด้านอื่นๆ
1. เสนอแนะให้ทำสื่อที่เข้าใจง่าย

 รูปที่ 7.3.3-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2

แผนที่ 7.3-1 สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2

2 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

7.2     การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1

           การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยจัดให้มีขึ้นก่อนการส่งงานงวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยที่ปรึกษาได้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 และวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมืองรวม การนำเสนอความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงการรับฟังศักยภาพ ปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ กลุ่มสมาคม/ชมรมต่างๆ ในพื้นที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 253 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้ (แผนที่ 7.2-1 และภาคผนวก ค)

 7.2.1   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

           การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.2.1-1 และรูปที่ 7.2.1-1)

ตารางที่ 7.2.1-1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

รายการ สรุปรายละเอียด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
2. เวลา 13.00 น.
3. สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ
4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 117 คน
5.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณด้านเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตามผังเมืองรวมเดิม ควรปรับเปลี่ยน
ให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
2. มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมฝั่งคลอง ริมแหล่งน้ำ เป็นจำนวนมาก
3. ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ บ้านหนองบัว เป็นโบราณสถานที่สำคัญของพื้นที่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
4. บริเวณถนนชัยประสิทธิ์ ตั้งแต่แยกชัยประสิทธิ์ ถึงวัดชัยประสิทธิ์มีอาคารไม้เก่า อายุเกิน 100 ปี ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นถนนคนเดินได้ เสนอแนะให้พัฒนาทำให้เป็นถนนคนเดิน
ด้านคมนาคมและขนส่ง
1. บริเวณห้าแยกโนนไฮ มีปัญหาการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
2. เสนอแนะให้ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร และเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 จากสี่แยกชัยประสิทธิ์
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน น้ำตกตาดโดน และมอหินขาว และพระธาตุชัยภูมิแต่มีลักษณะเป็นคอขวด เขตทางแคบ เสาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
3. ควรมีถนนสายรองเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 กับถนนหนองปลาเฒ่า โดยกำหนดแนวให้สามารถเชื่อมต่อกับถนนหมู่บ้าน
นครชัยซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
4. ถนนสายเจ้าพ่อพญาแล – หนองปลาเฒ่า เป็นถนนที่มีศักยภาพ ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นถนนสายรองที่สำคัญของพื้นที่
5. เสนอแนะให้พัฒนาถนนชุมชนปรางค์กู่-บ้านหนองบัวแดง ให้เป็นเส้นทางสายอารยธรรม
6. เสนอแนะให้ขยายถนนข้างเรือนจำ (ถนนโยธาธิการและผังเมืองรวมจังหวัด)
7. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนหน้าวัดทรงศิลา เนื่องจากมีการขายของบริเวณริมสองฝั่งถนนในช่วงเวลาเช้า และเย็น
8. เสนอแนะให้ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐาน
9. ถนนทางเข้าชุมชนใหม่พัฒนา มีเขตทางแคบมาก รถยนต์ไม่สามารถสวนทางได้
10. ถนนทางเข้าชุมชนในเขตเทศบาล มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ควรมีการยกระดับผิวถนนให้เท่ากัน
11. ทางเลี่ยงเมืองชัยภูมิ ฝั่งตะวันตก ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วแต่สภาพผิวทางชำรุด ขาดไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ปัญหาเรื่องน้ำท่วม เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นพื้นที่ต่ำ มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังประมาณ 3 เดือนของทุกปีในฤดูฝน จึงทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
2. เสนอแนะให้สร้างคันคูกั้นน้ำบริเวณลำน้ำสายสำคัญ เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชน
3. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมและ เชื่อมกับแนวท่อระบายน้ำเดิมของเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ ระบายในพื้นที่
4. มีปัญหาในการจัดการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง เนื่องจากการทับซ้อนของพื้นที่เทศบาลกับตำบลรอบเมือง
5. ปัญหาลำคลองตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้
6. ท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎร์เจริญสุข (หลักกิโลเมตรที่ 1)มีท่อระบายน้ำขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.8 เมตรทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เสนอให้เปลี่ยนขนาดท่อเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร (ท่อระบายน้ำแบบบล็อกคอนเวิร์ส)
7. เสนอแนะให้มีการขุดลอกคูคลองสาธารณะอยู่เสมอ
8. บริเวณบ้านหนองสังข์ มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย
9. มีปัญหาขยะทั้งปัญหาขยะตกค้างและขยะเกิดใหม่ เนื่องจากทิศทางการบริหารจัดการยังไม่ชัดเจน และจำนวนถังขยะเทศบาลมีน้อยเกินไป
อื่นๆ
1. สินค้า OTOP ของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ไส้กรอกอิสาน หม่ำ ซึ่งส่วนใหญ่วางจำหน่ายบริเวณห้าแยกโนนไฮ
2. เสนอแนะให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน
3. ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม จากกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงและการเผาฟางหญ้าทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ
4. ขอให้สร้างป้อมเพื่อดูแลรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่มีความสุ่มเสี่ยง
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

รูปที่ 7.2.1-1 การประชุมประชาชนกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

7.2.2   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดขึ้นวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.2.2-1 และรูปที่ 7.2.2-1)

ตารางที่ 7.2.2-1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1. วันที่ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 58 คน
5.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ควรรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้เพื่อเป็นปอดของเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีการถมที่เพื่อรอการพัฒนาเป็นจำนวนมาก
2. พื้นที่หมู่ 3 ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เริ่มมีการพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรในพื้นที่ค่อนข้างมาก
3. ควรมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเส้นทางเลี่ยงเมือง ฝั่งตะวันตก
4. ควรสงวนรักษาพื้นที่ริมฝั่งห้วยลำปะทาว ห้วยลำตะคอง และห้วยเสียว เนื่องจากเป็นคลองสายหลักของพื้นที่
5. ควรจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม และควบคุมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมให้พัฒนาแบบรวมกลุ่มไม่กระจัดกระจาย
6. หลักเขตที่ดินริมคลองสาธารณะ และที่ดินของชาวบ้านมีความขัดแย้งกัน
7. ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองทรุดตัว
ด้านคมนาคมและขนส่ง
1. โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตอบต.รอบเมือง บางเส้นทางไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากปัญหาเรื่องหลักเขต
2. เสนอแนะให้ขยายถนนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมือง ฝั่งตะวันตก เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น
3. เสนอแนะให้ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. เสนอแนะให้ขยายระบบประปา ไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. มีการถมที่ปิดทางระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จึงควรมี แนวทางในการกำจัดน้ำเสียของพื้นที่
3. เสนอแนะให้มีจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้ถี่ขึ้น รวมถึงสร้างระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและส่งกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด
4. สถานที่ทิ้งขยะ บริเวณหมู่ 2 อยู่ใกล้กับชุมชนมาก จึงอยากให้จัดที่หา พื้นที่ในการทิ้งขยะแห่งใหม่
5. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำ หรือทางระบายน้ำให้ครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการระบายในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่อบต.รอบเมือง เป็น เสมือนพื้นที่รับน้ำจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ ความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
6. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวผันน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อชุมชนในพื้นที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตร
7. ปัญหาสายไฟพันกับต้นไม้ ทำให้สายหย่อนยานลงต่ำมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

อื่นๆ
1. อบต.รอบเมือง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่ดินไม่มีคุณภาพทำให้ผลผลิตส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ต้นข้าวงามมาก
แต่ไม่ค่อยมีรวงข้าว เป็นต้น
2. SME อุตสาหกรรมการปั้นเตาดินเผา สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพในพื้นที่ได้
3. มีการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) ในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีกลิ่นมูลสัตว์กระทบต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศโดยเกิดฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน (เผาเตา) ลานมัน และฝุ่นจากหินและทรายของผู้รับเหมา
5. เสนอแนะให้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องผังเมือง ร่วมกับผู้นำในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโซน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น
6. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างและยังคงทำเกษตรกรรม

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

7.2.3   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.2.3-1 และ รูปที่ 7.2.3-1)

 ตารางที่ 7.2.3-1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
1. วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 78 คน
5.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ปัญหารุกล้ำคลองสาธารณะ คลองธรรมชาติ ควรกำหนดเขตคลองและทางสาธารณะให้ชัดเจน
2. ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของอบต.โพนทอง กับพื้นที่อบต.บ้านเล่า และอบต.โพนทอง กับเทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. เสนอแนะให้พัฒนาพื้นที่ในเชิงเกษตรและที่อยู่อาศัยเชิงพาณิฃย์
4. ปัจจุบันเริ่มมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ตึกแถว ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 และ 201 เป็นจำนวนมาก
5. ปัญหาในการถมดินในการปลูกสร้างทำให้กีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้มีปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน
ด้านคมนาคม
1. ถนนสายโรงเรียนโพนทอง-บ้านเพิ่ง มีรถสัญจรเป็นจำนวนมากสภาพถนนชำรุด อีกทั้งมีรถบรรทุกดินวิ่งผ่านทำให้ดินตกหล่นส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
2. เสนอแนะให้ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐาน
3. การดำเนินการที่ผ่านมาชาวบ้านมีการกำหนดแนวถนนสายใหม่ ทดแทนถนนสาย ก8 ตามผังเมืองรวมเดิมที่ไม่สามารถขยายเขตทางได้แล้ว
ด้านสาธารณูปโภค
1. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำ หรือทางระบายน้ำให้ครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการระบายในพื้นที่
2. เสนอแนะให้มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี เช่น เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
3. พบปัญหาน้ำเสีย ปัญหาจากการเผาขยะในชุมชน
อื่นๆ
1. เสนอแนะให้มีการพัฒนา 5 ส เพื่อทำความสะอาดถนน
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

แผนที่ 7.2-1 สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1

1 การเข้าพบกลุ่ม หน่วยงาน และองค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่

การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

1.       การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่   

 

          ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มทางสังคมที่มีความสำคัญในพื้นที่ ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงพื้นที่ โดยสรุปการดำเนินการไว้ดังนี้ (ตารางที่ 1)

 ตารางที่ 1 การดำเนินการเข้าพบการเข้าพบกลุ่มหน่วยงาน และองค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่

ที่

กลุ่มที่มีความสำคัญ

วันเข้าพบ

1

กลุ่มนโยบาย / ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

– จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่  1
กุมภาพันธ์
2560

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่  1
กุมภาพันธ์ 2560

2

กลุ่มนโยบาย / ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

– อำเภอเมืองชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

– หน่วยงานราชการระดับอำเภอ

วันอังคารที่ 4 เมษายน  2560

3

กลุ่มนโยบาย / ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– เทศบาลเมืองชัยภูมิ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

4

กลุ่มการใช้ที่ดิน

 

– สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่  31  มีนาคม 2560

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่  29  มีนาคม 2560

5

กลุ่มภาคอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว

 

  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

  หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

– ชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 1.1     กลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

การเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดชัยภูมิและนโยบายการพัฒนาบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.1-1 และ
รูปที่ 1.1-1)
 

ตารางที่ 1.1-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

รายการ

สรุปรายละเอียด

จังหวัดชัยภูมิ

1. วันที่

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2. เวลา

13.30น.

3. สถานที่

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

1.เมืองชัยภูมิเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่สำคัญอย่างยาวนาน
โดยประชาชนในพื้นที่จะมีความเคารพและ
    ศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์เจ้าพ่อพญาแลเป็นอย่างมาก

 2. คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมจึงทำให้พื้นที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก

3.  การคมนาคมขนส่งมีการขยายตัวทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่

4. ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิประกอบอาชีพข้าราชการและเกษตรกรรม

5.สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มอหินขาว น้ำตกตาดโตน นอกจากนี้ยังมีผ้าไหมบ้านเขว้า
และผลไม้ขึ้นชื่อ คือ สตรอเบอรี่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา :
บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 

 

 


ที่มา:บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและโยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ

 รูปที่ 1.1-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

 

1.2     กลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

           การเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอเพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมของการพัฒนา ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการในระดับอำเภอประกอบด้วย การเข้าพบคณะผู้บริหารในระดับอำเภอเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วยปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอโดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้
(ตารางที่ 1.2-1 และรูปที่ 1.2-1)
 

ตารางที่ 1.2-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

รายการ

สรุปรายละเอียด

อำเภอเมืองชัยภูมิ

1. วันที่

วันศุกร์ที่31 มีนาคม 2560  และ วันอังคารที่ 4เมษายน 2560

2. เวลา

09.00น.

3. สถานที่

ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

1.  ในการปรับปรุงผังฯควรมีการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่และภาคส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประเด็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองได้

 2. เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความเข้าใจเรื่องผังเมืองและให้ตระหนักถึงความสำคัญของผังเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางผังเมืองรวมมากที่สุด

ที่มา :
บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

  

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

เข้าพบปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ 

รูปที่ 1.2-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

 
 
 

 

รูปที่ 1.2-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ (ต่อ)

 

1.3     กลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           การเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมของการพัฒนา
ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเข้าพบคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1)

 

ตารางที่ 1.3-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ

สรุปรายละเอียด

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

1.วันที่

วันพุธที่1 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

15.00น.

3.สถานที่

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.  พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาและเจริญเติบโตคือ บริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่

2.  ให้ระมัดระวังเรื่องการขยายตัวของเมืองโดยไม่ควรตั้งขวางทางน้ำเนื่องจากเมืองชัยภูมิไม่มีทางน้ำให้ระบายออกและมีน้ำท่วมทุกปี

3.  ส่วนใหญ่คนที่มีรายได้สูงในจังหวัดชัยภูมิไม่ได้ประกอบธุรกิจใหญ่ในพื้นที่

4.บริเวณเมืองชัยภูมิเริ่มมีกิจกรรมการขยายตัวของเมืองมากขึ้น     โดยเฉพาะบริเวณถนนราชพฤกษ์
จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  โดยเฉพาะการจะปรับเปลี่ยนจากพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีส้ม

ด้านคมนาคม

1.เริ่มมีการพัฒนาถนนไปทางตะวันออกของพื้นที่

2.ถนนยุติธรรมและถนนโนนม่วงมีการสร้างบ้านเดี่ยวในพื้นที่แต่โดยความจริงสามารถสร้างตึกสูงได้

3   เทศบาลได้พื้นที่ตามแนวถนนในผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิพ.ศ.2550ไว้จำนวน 4-5 สาย แต่มีเพียง 1 สายที่ไม่สามารถดำเนินการได้คือ ถนนสาย ข 4 ข้างสำนักงานโยธาธิการจังหวัดออกมายังถนนราชพฤกษ์

4.  ปัญหาการกันแนวเขตถนนตามผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิพ.ศ.2550ที่ไม่ชัดเจน

 

ตารางที่ 1.3-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

รายการ

สรุปรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

1.วันที่

วันพฤหัสบดีที่2 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

08:30 น.

3.สถานที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

4. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

2.  มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรบริเวณแยกบ้านโพธิ์น้อยและ     เริ่มมีคลังสินค้าและโกดังเก็บของขยายตัวในพื้นที่

3. เกษตรกรรมสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว

4. น้ำท่วมสูงสุดในระยะเวลา 1 เดือนโดยส่วนใหญ่จะท่วมบริเวณ     เกษตรกรรมมากกว่าพื้นที่เมือง

5. บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำ     จากเมืองชัยภูมิ

6. ปัญหาแนวเขตพื้นที่มีความทับซ้อนกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

1.วันที่

วันศุกร์ที่
3 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

13.30น.

3.สถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.  อบต.มีแนวคิดลดถังขยะ และคัดแยกขยะโดยแต่ละบ้านเรือนจะมีบ่อซีเมนต์เพื่อกำจัดขยะในพื้นที่

2.  สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งอยู่ที่บ้านมอดินแดง     ในเขตอบต.รอบเมือง

3.  ปัจจุบันอบต.รอบเมืองเก็บของเสียร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

4.  เกิดปัญหาบ่อขยะในพื้นที่เนื่องจากบริษัทเอกชนรับขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลมาพักในพื้นที่อบต.

5. มีความต้องการให้มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อบต.รอบเมือง

6. อบต.มีบ่อคัดแยกไขมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

    

                        

การเข้าพบนายกเทศบาลเมืองชัยภูมิและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

การเข้าพบนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทองและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

รูปที่ 1.3-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ที่มา:บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

การเข้าพบนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1.3-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

1.4กลุ่มการใช้ที่ดิน

          การเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน ในภาพรวมของสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้  (ตารางที่ 1.4-1 และรูปที่1.4-1)

 ตารางที่ 1.4-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน

รายการ

สรุปรายละเอียด

สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ

1. วันที่

วันพุธที่29 มีนาคม 2560

2. เวลา

11.00น.

3. สถานที่

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

1.  ปัจจุบันข้อมูลประเมินที่ดินในเขตผังฯมีการปรับเปลี่ยนจากการประเมินราคาที่ดินตามแนวถนน
เป็นการประเมินราคาที่ดินรายแปลง

2.  พื้นที่ของธนารักษ์ในเขตผังฯมีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น     ที่ตั้งของสถาบันราชการ
และสถาบันการศึกษา

ตารางที่ 1.4-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน (ต่อ)

รายการ

สรุปรายละเอียด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

1. วันที่

วันศุกร์ที่31 มีนาคม 2560

2. เวลา

11.00น.

3. สถานที่

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

ในเขตผังฯ มีที่สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 50 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หนองน้ำ
สระน้ำ มีบางส่วนเป็นที่ตั้งโรงเรียน และสถาบันราชการ

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

เข้าพบธนารักษ์
จังหวัดชัยภูมิ

เข้าพบนักวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดิน
จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 รูปที่ 1.4-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน

 1.5     กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที่ยว

           ารเข้าพบกลุ่มภาคอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยวเพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทาง ศักยภาพการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.5-1 และรูปที่1.5-1)

  ตารางที่ 1.5-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มภาคอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว

รายการ

สรุปรายละเอียด

กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที่ยว

1.วันที่

วันพฤหัสบดีที่  1 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

10.00น.

3.สถานที่

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ควรดูตามบริบท     ของพื้นที่และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

2.  แหล่งที่ตั้งสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้     กับแหล่งผลิตและเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เอื้อต่อการขนส่ง

3.  เมืองชัยภูมิมีนโยบายพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อ     เตรียมตัวก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนAEC อาทิ พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณ วงเวียนเจ้าพ่อพญาแลเปลี่ยนรูปแบบเสาไฟส่องสว่างในเมือง     การนำสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน

4.  ขอให้พิจารณา ทบทวน พื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจใน     ผังเมืองรวมเดิมว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน     ในปัจจุบันหรือไม่

5.  ปัจจุบันมีความต้องการในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นมาก     โดยมีนักลงทุนเริ่มสนใจมาลงทุนร้านค้าปลีกค้าส่ง ขนาดใหญ่     ในพื้นที่เมืองชัยภูมิเพิ่มขึ้น

6.  อยากให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อ     กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่อาทิ แนวระบายน้ำ      บริเวณที่ควรสงวนรักษาบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนา     ก่อนจะมีการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณ

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 

  

  

                ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 การเข้าพบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ

 รูปที่1.5-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที่ยว