ขอบเขตพื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการที่ดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ และพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองปัจจุบันที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางตลอดจนพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต (แผนที่ 1.3-1)

แผนที่ 1.3-1 ขอบเขตพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา : กรมการปกครอง, พ.ศ.2560.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)  เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง ตามบทบาท ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน
2)  เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง ที่เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)  เพื่อจัดทำแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง
4)  เพื่อจัดทำผังกลยุทธ์ แผนงานโครงการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นผังแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยเป็นรายละเอียด รูปแบบ แนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5)  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการที่ดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ และพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองปัจจุบันที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางตลอดจนพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต (แผนที่ 1.3-1)

ที่มา : กรมการปกครอง, พ.ศ.2560.

 เป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการ

           1)  เป้าหมายการวางผังในอนาคต 20 ปี
          2)  ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ตั้งแต่วันที่กรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามในสัญญาจ้างถึงวันที่รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย รายงานการศึกษาฉบับย่อและอื่นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยไม่รวมระยะเวลาการตรวจรับงาน

 

แผนที่ 1.3-1 ขอบเขตพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หลักการและเหตุผล

1.1     หลักการและเหตุผล

จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นประตูเศรษฐกิจสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นทางร่วมและทางแยกสู่พื้นที่ที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก เมืองชัยภูมิมีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวก็ส่งผลกระทบและนำปัญหาบางประการมาสู่พื้นที่ อาทิเช่น การขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ การขยายพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น รวมถึงปัญหาภัยพิบัติที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด นอกจากนี้ เพื่อให้ก้าวทันแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและขนส่ง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย จึงจำเป็นต้องมีการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ เนื่องจากการวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

การที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นในพื้นที่ โดยมีเมืองที่กำลังพัฒนาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะต้องเร่งดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง ไม่ให้เติบโตและพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ประกอบกับมีผังเมืองรวมเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการไปแล้ว และต้องดำเนินการปรับปรุงผังฯ อีกเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจหลายด้านที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจ้างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสามารถดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป