การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

1.       การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่   

 

          ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มทางสังคมที่มีความสำคัญในพื้นที่ ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงพื้นที่ โดยสรุปการดำเนินการไว้ดังนี้ (ตารางที่ 1)

 ตารางที่ 1 การดำเนินการเข้าพบการเข้าพบกลุ่มหน่วยงาน และองค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่

ที่

กลุ่มที่มีความสำคัญ

วันเข้าพบ

1

กลุ่มนโยบาย / ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

– จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่  1
กุมภาพันธ์
2560

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่  1
กุมภาพันธ์ 2560

2

กลุ่มนโยบาย / ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

– อำเภอเมืองชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

– หน่วยงานราชการระดับอำเภอ

วันอังคารที่ 4 เมษายน  2560

3

กลุ่มนโยบาย / ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– เทศบาลเมืองชัยภูมิ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

4

กลุ่มการใช้ที่ดิน

 

– สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่  31  มีนาคม 2560

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่  29  มีนาคม 2560

5

กลุ่มภาคอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว

 

  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

  หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

– ชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 1.1     กลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

การเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดชัยภูมิและนโยบายการพัฒนาบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.1-1 และ
รูปที่ 1.1-1)
 

ตารางที่ 1.1-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

รายการ

สรุปรายละเอียด

จังหวัดชัยภูมิ

1. วันที่

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2. เวลา

13.30น.

3. สถานที่

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

1.เมืองชัยภูมิเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่สำคัญอย่างยาวนาน
โดยประชาชนในพื้นที่จะมีความเคารพและ
    ศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์เจ้าพ่อพญาแลเป็นอย่างมาก

 2. คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมจึงทำให้พื้นที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก

3.  การคมนาคมขนส่งมีการขยายตัวทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่

4. ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิประกอบอาชีพข้าราชการและเกษตรกรรม

5.สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มอหินขาว น้ำตกตาดโตน นอกจากนี้ยังมีผ้าไหมบ้านเขว้า
และผลไม้ขึ้นชื่อ คือ สตรอเบอรี่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา :
บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 

 

 


ที่มา:บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและโยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ

 รูปที่ 1.1-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

 

1.2     กลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

           การเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอเพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมของการพัฒนา ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการในระดับอำเภอประกอบด้วย การเข้าพบคณะผู้บริหารในระดับอำเภอเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วยปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอโดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้
(ตารางที่ 1.2-1 และรูปที่ 1.2-1)
 

ตารางที่ 1.2-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

รายการ

สรุปรายละเอียด

อำเภอเมืองชัยภูมิ

1. วันที่

วันศุกร์ที่31 มีนาคม 2560  และ วันอังคารที่ 4เมษายน 2560

2. เวลา

09.00น.

3. สถานที่

ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

1.  ในการปรับปรุงผังฯควรมีการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่และภาคส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประเด็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองได้

 2. เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความเข้าใจเรื่องผังเมืองและให้ตระหนักถึงความสำคัญของผังเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางผังเมืองรวมมากที่สุด

ที่มา :
บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

  

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

เข้าพบปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ 

รูปที่ 1.2-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ

 
 
 

 

รูปที่ 1.2-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอ (ต่อ)

 

1.3     กลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           การเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในภาพรวมของการพัฒนา
ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเข้าพบคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
เทศบาลเมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1)

 

ตารางที่ 1.3-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ

สรุปรายละเอียด

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

1.วันที่

วันพุธที่1 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

15.00น.

3.สถานที่

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.  พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาและเจริญเติบโตคือ บริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่

2.  ให้ระมัดระวังเรื่องการขยายตัวของเมืองโดยไม่ควรตั้งขวางทางน้ำเนื่องจากเมืองชัยภูมิไม่มีทางน้ำให้ระบายออกและมีน้ำท่วมทุกปี

3.  ส่วนใหญ่คนที่มีรายได้สูงในจังหวัดชัยภูมิไม่ได้ประกอบธุรกิจใหญ่ในพื้นที่

4.บริเวณเมืองชัยภูมิเริ่มมีกิจกรรมการขยายตัวของเมืองมากขึ้น     โดยเฉพาะบริเวณถนนราชพฤกษ์
จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  โดยเฉพาะการจะปรับเปลี่ยนจากพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีส้ม

ด้านคมนาคม

1.เริ่มมีการพัฒนาถนนไปทางตะวันออกของพื้นที่

2.ถนนยุติธรรมและถนนโนนม่วงมีการสร้างบ้านเดี่ยวในพื้นที่แต่โดยความจริงสามารถสร้างตึกสูงได้

3   เทศบาลได้พื้นที่ตามแนวถนนในผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิพ.ศ.2550ไว้จำนวน 4-5 สาย แต่มีเพียง 1 สายที่ไม่สามารถดำเนินการได้คือ ถนนสาย ข 4 ข้างสำนักงานโยธาธิการจังหวัดออกมายังถนนราชพฤกษ์

4.  ปัญหาการกันแนวเขตถนนตามผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิพ.ศ.2550ที่ไม่ชัดเจน

 

ตารางที่ 1.3-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

รายการ

สรุปรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

1.วันที่

วันพฤหัสบดีที่2 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

08:30 น.

3.สถานที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

4. สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

2.  มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรบริเวณแยกบ้านโพธิ์น้อยและ     เริ่มมีคลังสินค้าและโกดังเก็บของขยายตัวในพื้นที่

3. เกษตรกรรมสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว

4. น้ำท่วมสูงสุดในระยะเวลา 1 เดือนโดยส่วนใหญ่จะท่วมบริเวณ     เกษตรกรรมมากกว่าพื้นที่เมือง

5. บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำ     จากเมืองชัยภูมิ

6. ปัญหาแนวเขตพื้นที่มีความทับซ้อนกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

1.วันที่

วันศุกร์ที่
3 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

13.30น.

3.สถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.  อบต.มีแนวคิดลดถังขยะ และคัดแยกขยะโดยแต่ละบ้านเรือนจะมีบ่อซีเมนต์เพื่อกำจัดขยะในพื้นที่

2.  สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งอยู่ที่บ้านมอดินแดง     ในเขตอบต.รอบเมือง

3.  ปัจจุบันอบต.รอบเมืองเก็บของเสียร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

4.  เกิดปัญหาบ่อขยะในพื้นที่เนื่องจากบริษัทเอกชนรับขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลมาพักในพื้นที่อบต.

5. มีความต้องการให้มีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อบต.รอบเมือง

6. อบต.มีบ่อคัดแยกไขมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

    

                        

การเข้าพบนายกเทศบาลเมืองชัยภูมิและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

การเข้าพบนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทองและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

รูปที่ 1.3-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ที่มา:บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

การเข้าพบนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1.3-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

1.4กลุ่มการใช้ที่ดิน

          การเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน ในภาพรวมของสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้  (ตารางที่ 1.4-1 และรูปที่1.4-1)

 ตารางที่ 1.4-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน

รายการ

สรุปรายละเอียด

สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ

1. วันที่

วันพุธที่29 มีนาคม 2560

2. เวลา

11.00น.

3. สถานที่

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

1.  ปัจจุบันข้อมูลประเมินที่ดินในเขตผังฯมีการปรับเปลี่ยนจากการประเมินราคาที่ดินตามแนวถนน
เป็นการประเมินราคาที่ดินรายแปลง

2.  พื้นที่ของธนารักษ์ในเขตผังฯมีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น     ที่ตั้งของสถาบันราชการ
และสถาบันการศึกษา

ตารางที่ 1.4-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน (ต่อ)

รายการ

สรุปรายละเอียด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

1. วันที่

วันศุกร์ที่31 มีนาคม 2560

2. เวลา

11.00น.

3. สถานที่

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

4. สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น

ในเขตผังฯ มีที่สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 50 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หนองน้ำ
สระน้ำ มีบางส่วนเป็นที่ตั้งโรงเรียน และสถาบันราชการ

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

เข้าพบธนารักษ์
จังหวัดชัยภูมิ

เข้าพบนักวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดิน
จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 รูปที่ 1.4-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มการใช้ที่ดิน

 1.5     กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที่ยว

           ารเข้าพบกลุ่มภาคอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยวเพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทาง ศักยภาพการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปการเข้าพบได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.5-1 และรูปที่1.5-1)

  ตารางที่ 1.5-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มภาคอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว

รายการ

สรุปรายละเอียด

กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที่ยว

1.วันที่

วันพฤหัสบดีที่  1 กุมภาพันธ์ 2560

2.เวลา

10.00น.

3.สถานที่

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ควรดูตามบริบท     ของพื้นที่และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

2.  แหล่งที่ตั้งสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้     กับแหล่งผลิตและเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เอื้อต่อการขนส่ง

3.  เมืองชัยภูมิมีนโยบายพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อ     เตรียมตัวก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนAEC อาทิ พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณ วงเวียนเจ้าพ่อพญาแลเปลี่ยนรูปแบบเสาไฟส่องสว่างในเมือง     การนำสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน

4.  ขอให้พิจารณา ทบทวน พื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจใน     ผังเมืองรวมเดิมว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน     ในปัจจุบันหรือไม่

5.  ปัจจุบันมีความต้องการในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นมาก     โดยมีนักลงทุนเริ่มสนใจมาลงทุนร้านค้าปลีกค้าส่ง ขนาดใหญ่     ในพื้นที่เมืองชัยภูมิเพิ่มขึ้น

6.  อยากให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อ     กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่อาทิ แนวระบายน้ำ      บริเวณที่ควรสงวนรักษาบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนา     ก่อนจะมีการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณ

ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 

  

  

                ที่มา :บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

 การเข้าพบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ

 รูปที่1.5-1 บรรยากาศการเข้าพบกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที่ยว