7.2     การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1

           การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยจัดให้มีขึ้นก่อนการส่งงานงวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยที่ปรึกษาได้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 และวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมืองรวม การนำเสนอความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงการรับฟังศักยภาพ ปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ กลุ่มสมาคม/ชมรมต่างๆ ในพื้นที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 253 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้ (แผนที่ 7.2-1 และภาคผนวก ค)

 7.2.1   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

           การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.2.1-1 และรูปที่ 7.2.1-1)

ตารางที่ 7.2.1-1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

รายการ สรุปรายละเอียด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
2. เวลา 13.00 น.
3. สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ
4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 117 คน
5.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณด้านเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ตอนเลี่ยงเมือง) ตามผังเมืองรวมเดิม ควรปรับเปลี่ยน
ให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
2. มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมฝั่งคลอง ริมแหล่งน้ำ เป็นจำนวนมาก
3. ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ บ้านหนองบัว เป็นโบราณสถานที่สำคัญของพื้นที่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
4. บริเวณถนนชัยประสิทธิ์ ตั้งแต่แยกชัยประสิทธิ์ ถึงวัดชัยประสิทธิ์มีอาคารไม้เก่า อายุเกิน 100 ปี ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นถนนคนเดินได้ เสนอแนะให้พัฒนาทำให้เป็นถนนคนเดิน
ด้านคมนาคมและขนส่ง
1. บริเวณห้าแยกโนนไฮ มีปัญหาการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
2. เสนอแนะให้ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร และเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 จากสี่แยกชัยประสิทธิ์
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน น้ำตกตาดโดน และมอหินขาว และพระธาตุชัยภูมิแต่มีลักษณะเป็นคอขวด เขตทางแคบ เสาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
3. ควรมีถนนสายรองเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 กับถนนหนองปลาเฒ่า โดยกำหนดแนวให้สามารถเชื่อมต่อกับถนนหมู่บ้าน
นครชัยซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
4. ถนนสายเจ้าพ่อพญาแล – หนองปลาเฒ่า เป็นถนนที่มีศักยภาพ ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นถนนสายรองที่สำคัญของพื้นที่
5. เสนอแนะให้พัฒนาถนนชุมชนปรางค์กู่-บ้านหนองบัวแดง ให้เป็นเส้นทางสายอารยธรรม
6. เสนอแนะให้ขยายถนนข้างเรือนจำ (ถนนโยธาธิการและผังเมืองรวมจังหวัด)
7. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนหน้าวัดทรงศิลา เนื่องจากมีการขายของบริเวณริมสองฝั่งถนนในช่วงเวลาเช้า และเย็น
8. เสนอแนะให้ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐาน
9. ถนนทางเข้าชุมชนใหม่พัฒนา มีเขตทางแคบมาก รถยนต์ไม่สามารถสวนทางได้
10. ถนนทางเข้าชุมชนในเขตเทศบาล มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ควรมีการยกระดับผิวถนนให้เท่ากัน
11. ทางเลี่ยงเมืองชัยภูมิ ฝั่งตะวันตก ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วแต่สภาพผิวทางชำรุด ขาดไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ปัญหาเรื่องน้ำท่วม เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นพื้นที่ต่ำ มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังประมาณ 3 เดือนของทุกปีในฤดูฝน จึงทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
2. เสนอแนะให้สร้างคันคูกั้นน้ำบริเวณลำน้ำสายสำคัญ เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชน
3. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมและ เชื่อมกับแนวท่อระบายน้ำเดิมของเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ ระบายในพื้นที่
4. มีปัญหาในการจัดการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง เนื่องจากการทับซ้อนของพื้นที่เทศบาลกับตำบลรอบเมือง
5. ปัญหาลำคลองตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้
6. ท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎร์เจริญสุข (หลักกิโลเมตรที่ 1)มีท่อระบายน้ำขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.8 เมตรทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เสนอให้เปลี่ยนขนาดท่อเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร (ท่อระบายน้ำแบบบล็อกคอนเวิร์ส)
7. เสนอแนะให้มีการขุดลอกคูคลองสาธารณะอยู่เสมอ
8. บริเวณบ้านหนองสังข์ มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย
9. มีปัญหาขยะทั้งปัญหาขยะตกค้างและขยะเกิดใหม่ เนื่องจากทิศทางการบริหารจัดการยังไม่ชัดเจน และจำนวนถังขยะเทศบาลมีน้อยเกินไป
อื่นๆ
1. สินค้า OTOP ของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ไส้กรอกอิสาน หม่ำ ซึ่งส่วนใหญ่วางจำหน่ายบริเวณห้าแยกโนนไฮ
2. เสนอแนะให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน
3. ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม จากกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงและการเผาฟางหญ้าทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ
4. ขอให้สร้างป้อมเพื่อดูแลรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่มีความสุ่มเสี่ยง
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

รูปที่ 7.2.1-1 การประชุมประชาชนกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

7.2.2   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดขึ้นวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.2.2-1 และรูปที่ 7.2.2-1)

ตารางที่ 7.2.2-1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1. วันที่ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 58 คน
5.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ควรรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้เพื่อเป็นปอดของเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีการถมที่เพื่อรอการพัฒนาเป็นจำนวนมาก
2. พื้นที่หมู่ 3 ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เริ่มมีการพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรในพื้นที่ค่อนข้างมาก
3. ควรมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเส้นทางเลี่ยงเมือง ฝั่งตะวันตก
4. ควรสงวนรักษาพื้นที่ริมฝั่งห้วยลำปะทาว ห้วยลำตะคอง และห้วยเสียว เนื่องจากเป็นคลองสายหลักของพื้นที่
5. ควรจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม และควบคุมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมให้พัฒนาแบบรวมกลุ่มไม่กระจัดกระจาย
6. หลักเขตที่ดินริมคลองสาธารณะ และที่ดินของชาวบ้านมีความขัดแย้งกัน
7. ที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองทรุดตัว
ด้านคมนาคมและขนส่ง
1. โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตอบต.รอบเมือง บางเส้นทางไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากปัญหาเรื่องหลักเขต
2. เสนอแนะให้ขยายถนนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมือง ฝั่งตะวันตก เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น
3. เสนอแนะให้ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. เสนอแนะให้ขยายระบบประปา ไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. มีการถมที่ปิดทางระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จึงควรมี แนวทางในการกำจัดน้ำเสียของพื้นที่
3. เสนอแนะให้มีจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้ถี่ขึ้น รวมถึงสร้างระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและส่งกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด
4. สถานที่ทิ้งขยะ บริเวณหมู่ 2 อยู่ใกล้กับชุมชนมาก จึงอยากให้จัดที่หา พื้นที่ในการทิ้งขยะแห่งใหม่
5. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำ หรือทางระบายน้ำให้ครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการระบายในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่อบต.รอบเมือง เป็น เสมือนพื้นที่รับน้ำจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ ความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
6. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวผันน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อชุมชนในพื้นที่ได้มีน้ำเพื่อการเกษตร
7. ปัญหาสายไฟพันกับต้นไม้ ทำให้สายหย่อนยานลงต่ำมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

อื่นๆ
1. อบต.รอบเมือง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่ดินไม่มีคุณภาพทำให้ผลผลิตส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ต้นข้าวงามมาก
แต่ไม่ค่อยมีรวงข้าว เป็นต้น
2. SME อุตสาหกรรมการปั้นเตาดินเผา สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพในพื้นที่ได้
3. มีการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) ในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีกลิ่นมูลสัตว์กระทบต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศโดยเกิดฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน (เผาเตา) ลานมัน และฝุ่นจากหินและทรายของผู้รับเหมา
5. เสนอแนะให้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องผังเมือง ร่วมกับผู้นำในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโซน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น
6. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างและยังคงทำเกษตรกรรม

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

7.2.3   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.2.3-1 และ รูปที่ 7.2.3-1)

 ตารางที่ 7.2.3-1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
1. วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 78 คน
5.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ปัญหารุกล้ำคลองสาธารณะ คลองธรรมชาติ ควรกำหนดเขตคลองและทางสาธารณะให้ชัดเจน
2. ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของอบต.โพนทอง กับพื้นที่อบต.บ้านเล่า และอบต.โพนทอง กับเทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. เสนอแนะให้พัฒนาพื้นที่ในเชิงเกษตรและที่อยู่อาศัยเชิงพาณิฃย์
4. ปัจจุบันเริ่มมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ตึกแถว ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 และ 201 เป็นจำนวนมาก
5. ปัญหาในการถมดินในการปลูกสร้างทำให้กีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้มีปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน
ด้านคมนาคม
1. ถนนสายโรงเรียนโพนทอง-บ้านเพิ่ง มีรถสัญจรเป็นจำนวนมากสภาพถนนชำรุด อีกทั้งมีรถบรรทุกดินวิ่งผ่านทำให้ดินตกหล่นส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
2. เสนอแนะให้ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐาน
3. การดำเนินการที่ผ่านมาชาวบ้านมีการกำหนดแนวถนนสายใหม่ ทดแทนถนนสาย ก8 ตามผังเมืองรวมเดิมที่ไม่สามารถขยายเขตทางได้แล้ว
ด้านสาธารณูปโภค
1. เสนอแนะให้ก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำ หรือทางระบายน้ำให้ครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการระบายในพื้นที่
2. เสนอแนะให้มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี เช่น เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
3. พบปัญหาน้ำเสีย ปัญหาจากการเผาขยะในชุมชน
อื่นๆ
1. เสนอแนะให้มีการพัฒนา 5 ส เพื่อทำความสะอาดถนน
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.

แผนที่ 7.2-1 สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1