7.3     การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2

           การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  โดยที่ปรึกษาได้จัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และ วันพุธที่
11 ตุลาคม  2560  โดยนำเสนอร่างผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการวางและจัดทำผังต่อไป
โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ กลุ่มสมาคม/ชมรมต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 266 คน สำหรับ
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 สามารถสรุปได้ดังนี้ (แผนที่ 7.3-1 และภาคผนวก ค)

 7.3.1   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ  สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.3.1-1 และรูปที่ 7.3.1-1)

ตารางที่ 7.3.1-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ สรุปรายละเอียด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. วันที่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.ด้านตะวันออกของเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นพื้นที่รับน้ำของเมืองชัยภูมิ จะส่งผลต่อการระบายและรับน้ำของพื้นที่เมือง
2. พื้นที่ด้านล่างของเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ บริเวณด้านเหนือของแนวถนนเลี่ยงเมือง สามารถรองรับการพัฒนาของการขยายตัวของเมืองในอนาคตได้ด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง
1.แนวถนนสาย ก 1
–     ช่วงถนนโครงการ เสนอให้ปรับแนวถนนสาย ก 1 เนื่องจากปัจจุบันมีหมู่บ้าน
–     ช่วงถนนเดิมขยาย เสนอให้ปรับแนวถนนเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนไปด้านตะวันออกในพื้นที่บ้านโนนสมอ ไปถึงบ้านโนนน้อยใต้
2. แนวถนนสาย ก 3 ก 4 ก 7 และ ก 8
– ปัจจุบันมีชุมชนเดิมตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ดำเนินการได้ยาก
3. แนวถนนสาย ก 5
– ช่วงถนนโครงการ บริเวณปรางค์กู่ มีชุมชนเดิมตั้งอยู่อย่างหนาแน่น โดยเสนอให้ยกเลิกหรือปรับแนวไปทางด้านตะวันออก เพื่อลดผลกระทบแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำของเมืองชัยภูมิ จะส่งผลต่อการระบายและรับน้ำของพื้นที่เมือง
– ช่วงถนนเดิมขยาย เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อหลบอาคาร เนื่องจากมีความหนาแน่นของบ้านเรือน โดยเห็นควรขยายขนาดเขตทางเป็น 12 เมตร
– เห็นควรพิจารณาในการขยายเป็น 12 เมตรในรูปแบบมีทางเท้าและทางระบายน้ำ เพราะปัจจุบันถนนบรรณาการ-ปรางค์กู่การระบายน้ำมีปัญหา เพราะเสาไฟสร้างคร่อมทางระบายน้ำ
– บริเวณช่วงถนนเมืองเก่าควรขยายขนาดเขตทางเป็น 16 เมตร
– เสนอแนะให้พัฒนาเส้นทางต่อเนื่องไปยังชุมชนขี้เหล็กน้อย
4. แนวถนนสาย ก 6
– เห็นควรขยายขนาดเขตทางเป็น 12 เมตร
5. แนวถนนสาย ข 1
– พื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง แต่ควรขยายเนื่องจากเส้นทางเดิมมีปริมาณจราจรหนาแน่น
6. แนวถนนสาย ข 2 ข 4 และ ข 5
– เห็นด้วยกับแนวถนนตามที่เสนอแนะ
7. แนวถนนสาย ข 3
– เป็นไปได้ แต่พิจารณาแนวบริเวณถนนโนนสาทรขึ้นไปยังจุดตัดถนนบ้านโนนสาทร บ้านหนองปลาเฒ่า แล้ววกกลับลงมายังถนนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สาย 4
8. แนวถนนสาย ข 6
– เห็นด้วยกับแนวถนนตามที่เสนอแนะ แต่ให้พิจารณาบริเวณใกล้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ
9. แนวถนนสาย ค
– เสนอแนะให้ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2051 ไปจนสุดเขตผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ เพื่อความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวของการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในบริเวณถนนที่ต่อจากถนนสาย ค จาก 4 แยกโรงเลื่อย จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ควรมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วงเลี่ยงเมือง เนื่องจากมักได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม
2. ควรจัดทำมาตรการป้องกันน้ำท่วมก่อนการวางผังพัฒนาพื้นที่
3. บริเวณบ้านโคกน้อยจนถึงบ้านมอดินแดง มักเกิดปัญหาน้ำท่วมและเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบ่อยครั้ง
4. ควรจัดระบบระบายน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังไม่ให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองชัยภูมิ
4. ด้านการบำบัดน้ำเสียชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ำข้างถนนในชุมชน ทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านเป็นประจำ
5. ในชุมชนหนองหลอด ถนนและซอยในชุมชนมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ เพราะไม่มีร่องระบายน้ำ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
6. เห็นควรมีท่อระบายน้ำควบคู่ไปกับถนนที่จะสร้างใหม่
7. น้ำท่วมบริเวณชุมชนโนนสมอ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 300 หลังคาเรือน จึงเสนอแนะให้สร้างทำนบกั้นน้ำจากบ้านโนนสมอถึงบ้านเมืองน้อยเหนือเพื่อกั้นน้ำเข้าเมือง
8. บริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ มีการขุดทำท่อ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงก่อให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ
9. ชุมชนหนองหลอด ถนนในชุมชนไม่มีร่องระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวถนน การสัญจรลำบาก
10. บริเวณทางเข้ากรมทรัพยากรธรรมชาติเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และชุมชนขี้เหล็กน้อย ปรางค์กู่ เกิดน้ำท่วมในชุมชนตลอดทุกปี
11. เห็นควรขุดคลองให้น้ำไหลไปทางลาดใหญ่ (ด้านตะวันออกของพื้นที่)
12. ควรปรับปรุงและขยายแนวกั้นน้ำท่วมตามคลองเสียว ขึ้นไปด้านทิศเหนือต่อเนื่องจากปัจจุบันอีก 2 กิโลเมตร (จากบริเวณโนนสมอ) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน
13. เสนอแนะให้แบ่งแยกหมู่บ้านอรวรรณออกจากหมู่ที่ 1 เพราะการคมนาคมไม่สะดวก มีถนนสายใหญ่กั้นระหว่างหมู่บ้านเพราะ
มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บภาษี
ด้านอื่นๆ
1. เทศบาลควรรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
2. การขยายผังเมืองเป็นสิ่งที่ดีเพระทำให้เมืองเจริญ และการคมนาคม สะดวกขึ้น เสนอแนะให้ผังเมือง เทศบาล และกรมชลประทานได้ร่วมปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เมืองและชุนชนโดยรอบ
3. ด้านการกำจัดขยะ ชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิมีการรณรงค์การคัดแยกขยะจึงทำให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์ด้านรายได้และเกิดผลิตภัณฑ์จากการคัดแยกขยะ
4. ปัญหาคนว่างงานเข้ามาใช้พื้นที่ชุมชน
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ ท้องถิ่นผู้อนุญาตควรนำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาพิจารณาให้เข้มงวด
 

รูปที่ 7.3.1-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

7.3.2   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดขึ้นใน
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.3.2-1 และรูปที่ 7.3.2-1)

ตารางที่ 7.3.2-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
1. วันที่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
2. เวลา 13.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปรักษาสภาพแวดล้อม รอบเขตชุมชนเมือง และการสาธารณประโยชน์ (ก 2) หากมีการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำ บริเวณบ้านกกบก หมู่ 3 ในเขตพื้นที่ อบต.รอบเมือง
2. พื้นที่บริเวณหมู่ 4 เป็นพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำต่อไปเขตเมืองชัยภูมิ ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนา (บริเวณพื้นที่ ย 2 ที่เสนอเพิ่มเติม)
โดยระบายตามห้วยโสก-โรงไม้เก่า-มูลนิธิสว่างฯ- ห้วยปะทาว- โรงพยาบาลชัยภูมิ
3. พื้นที่ด้านตะวันออกต่อกับตำบลโพนทอง น้ำท่วม จะพัฒนาได้ยาก
ด้านโครงการคมนาคมขนส่ง
1. บริเวณถนนสาย ข 1 บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 และบริเวณรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ กับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และบริเวณบ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ
2. เส้นทางเลี่ยงเมืองบริเวณบ้านขี้เหล็กใหญ่-บ้านเขว้า (สาย 2159)จะมีโครงการขยายไปรับกับเส้นทางหลวง 201 สายบ้านเขว้า
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ในพื้นที่หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีโรงกำจัดขยะรองรับขยะจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงส่งผลกระทบเรื่องมลภาวะทางกลิ่น และเกิดปัญหาน้ำเสียในการทำการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่
2. ควรควบคุมกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ การกำจัดขยะ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชุมชนมาก
3. เกษตรกรพื้นที่บ้านโนนดินแดง บริเวณทางตอนบนของผังเมืองรวมฯ ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากขยะ และน้ำเสียจากบ่อขยะ ส่งผลให้เกิดน้ำเสียในพื้นที่นากระทบต่อการทำเกษตรของชาวบ้าน (ปัญหาการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เกษตร ส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมเดิมในพื้นที่เกษตรกรรมและการอยู่อาศัย โดยมีกรณี เตาเผาปูนในศูนย์การเรียนรู้ฯ ส่งผลให้พื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นและควัน)
4. ปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านกกบก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ด้านอื่นๆ
1. มีศูนย์เรียนรู้ด้านการทำปูน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ผังเมืองรวมฯ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเมืองน้อย บ้านยางบ่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. เกิดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (ปัญหาฝุ่นและควัน) จากการทำเตาปูนในพื้นที่

รูปที่ 7.3.2-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

7.3.3   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ดังนี้ (ตารางที่ 7.3.3-1 และรูปที่ 7.3.3-1)

ตารางที่ 7.3.3-1 สรุปการเข้าพบกลุ่มนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ สรุปรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
1. วันที่ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560.
2. เวลา 09.30 น.
3. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
4.สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. เสนอแนะให้ขยายพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับ
การขยายตัวบริเวณย่านศูนย์กลางหลักและรอง (ย.2)
ให้ครอบคลุมหมู่บ้านใหม่พัฒนา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หมู่ที่ 1 ทั้งหมู่บ้าน
2. เห็นด้วยในการขยายพื้นที่ชุมชนเมืองไปรอบชุมชนเดิม เนื่องจาก ชุมชนเดิมไม่สามารถขยายได้ และสภาพที่ดินปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว
แผนผังการคมนาคมขนส่ง
1. ควรปรับแนวเส้นถนน ก.2 เพื่อหลบอาคาร เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และมีการก่อสร้างอาคาร ห้องแถว ตึกแถว ตลอดแนวถนน
2. การเสนอร่างโครงการคมนาคมขนส่งเสนอแนะให้พิจารณาเรื่องการไหลของน้ำในพื้นที่ประกอบด้วย
ด้านอื่นๆ
1. เสนอแนะให้ทำสื่อที่เข้าใจง่าย

 รูปที่ 7.3.3-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2

แผนที่ 7.3-1 สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2