วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)  เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง ตามบทบาท ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน
2)  เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง ที่เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3)  เพื่อจัดทำแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง
4)  เพื่อจัดทำผังกลยุทธ์ แผนงานโครงการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นผังแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยเป็นรายละเอียด รูปแบบ แนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5)  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการที่ดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ และพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองปัจจุบันที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางตลอดจนพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต (แผนที่ 1.3-1)

ที่มา : กรมการปกครอง, พ.ศ.2560.

 เป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการ

           1)  เป้าหมายการวางผังในอนาคต 20 ปี
          2)  ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ตั้งแต่วันที่กรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามในสัญญาจ้างถึงวันที่รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย รายงานการศึกษาฉบับย่อและอื่นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยไม่รวมระยะเวลาการตรวจรับงาน

 

แผนที่ 1.3-1 ขอบเขตพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ