พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการที่ดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ และพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ชุมชนเมืองปัจจุบันที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางตลอดจนพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต (แผนที่ 1.3-1)

แผนที่ 1.3-1 ขอบเขตพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา : กรมการปกครอง, พ.ศ.2560.