ดาวน์โหลดเอกสาร
1. (FULL) เอกสารประกอบประชุมกลุ่มย่อย
2. ความหมายของ ผมร.เมืองชัยภูมิ
3. เอกสารแนะนำโครงการ
4. เอกสารแนะนำโครงการ

เอกสารประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม
2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3. แผนผังแสดงที่โล่ง
4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
5. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
7. ข้อกำหนด รายการประกอบ และบัญชีท้ายข้อกำหนด
     7.1. ข้อกำหนด
     7.2. รายการประกอบ
     7.3. บัญชีท้ายข้อกำหนด
8. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน